Đăng nhập Đăng Ký
Điều Khoản Khuyến Mãi

Điều kiện thăng cấp: Doanh thu cược tích lũy của thành viên đạt điều kiện của cấp tương ứng, thành viên sẽ được thăng cấp tương ứng.

Điều kiện thăng cấp VIP: Doanh thu cược trong tháng của thành viên đạt điều kiện thăng cấp VIP, thành viên sẽ được thăng cấp VIP tương ứng vào tháng sau, đồng thời có thể nhận được ưu đãi đặc quyền thành viên VIP

Điều kiện duy trì cấp VIP:Doanh thu cược trong tháng của thành viên đạt doanh thu yêu cầu duy trì cấp bậc VIP, thành viên VIP có thể tiếp tục hưởng quyền lợi tương ứng vào tháng tiếp theo

Điều kiện hạ cấp VIP: Doanh thu cược trong tháng của thành viên không đạt doanh thu yêu cầu duy trì cấp bậc VIP, hệ thống sẽ tự động hạ cấp vào tháng tiếp theo, và tỷ lệ hoàn trả và các quyền lợi khác sẽ được điều chỉnh theo mức tương ứng sau khi hạ cấp.Ví Dụ:Nếu thành viên A là thành viên VIP Vàng và doanh thu cược hợp lệ trong tháng không đạt doanh thu yêu cầu duy trì cấp VIP Vàng nhưng đạt doanh thu yêu cầu duy trì cấp VIP Bạc thì tháng sau thành viên sẽ bị hạ xuống mức VIP Bạc , được hưởng tỷ lệ hoàn trả và các đặc quyền của VIP Bạc.Nếu thành viên A là thành viên VIP Vàng và doanh thu cược hợp lệ trong tháng không đạt doanh thu yêu cầu duy trì cấp VIP Bạc thì tháng sau thành viên sẽ bị hạ xuống cấp bậc thành viên bình thường, tỷ lệ hoàn trả sẽ nhận theo tỷ lệ của cấp độ tương ứng và không còn được hưởng các đặc quyền VIP.

Tiền thưởng thăng cấp Khi thành viên thăng cấp VIP sẽ được nhận tiền thưởng thăng cấp, mỗi thành viên chỉ có thể nhận thưởng khuyến mãi một lần cho mỗi cấp. (Tiền thưởng yêu cầu doanh thu 1 vòng cược để rút tiền)

Tiền thưởng sinh nhật: Thành viên VIP sẽ được nhận tiền thưởng sinh nhật mỗi năm 1 lần vào ngày sinh nhật. (Tiền thưởng yêu cầu doanh thu 1 vòng cược để rút tiền)

Tiền thưởng hàng tháng: Vào ngày 1-7 hàng tháng, thành viên VIP có thể nhận tiền thưởng hàng tháng tương ứng theo cấp bậc VIP của tháng trước. (Tiền thưởng yêu cầu doanh thu 1 vòng cược để rút tiền)

Chương trình này tuân theo các quy tắc và điều khoản chung của trang WIN365

HỖ TRỢ